Loading…

READY TO PARTY?!

FOOD - DRINKS - EVENTS
Lees verder

Voorwaarden


Alle commerciële relaties tussen Party-Truck en zijn klanten, worden onderworpen aan deze voorwaarden. Bij het doorgeven van zijn bestelling wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van de voorwaarden en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden, heeft op geen enkele manier een invloed op de geldigheid van alle andere bepalingen.

1. Offerte
De klant ontvangt een offerte op maat. Deze offerte is standaard 7 dagen geldig tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen. De termijn staat bovenaan vermeld op de offerte. De offerte is bindend wanneer wij deze ondertekend ontvangen, bevestiging via e-mail en/of na betaling van het voorschot.

2. Waarborg
De waarborg bedraagt 300euro wanneer de party-truck verhuurd wordt. De waarborg dient cash overgemaakt te worden bij levering/afhaling, tenzij anders besproken met de klant. De klant ontvangt hiervan een bewijs. Op afgesproken datum worden de verhuurde goederen teruggebracht/opgehaald. Samen worden de goederen gecontroleerd op netheid, aantal, schade… Wanneer er zich geen nadeel voordoet, kan de waarborg van 300euro onmiddellijk worden teruggegeven aan de klant.

Indien er tekortkomingen zijn, zal er door party-truck een bestek van nieuwprijs/herstelling worden opgemaakt van de kosten. Deze worden in vermindering gebracht van de waarborg. De resterende waarde wordt overgemaakt aan de klant.

Bij het huren van afzonderlijke materialen zonder truck, wordt de waarborg op het totaalbedrag berekend.

3. Voorschot
Er wordt 50% voorschot gehanteerd van het totaal bedrag. Dit bedrag dient overgemaakt te worden, bij akkoord en na ondertekenen van de offerte, binnen de 7 werkdagen op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE 76 1431 0194 6495                                                 BIC: GEBABEBB Fintro Nijlen

De resterende 50% dient ten laatste op bovenvermelde rekening overgeschreven te zijn voor aanvang van het event, of cash op de dag van het event. Een bankafschrift kan getoond worden als bewijs van de overschrijving. Tenzij anders overeen gekomen tussen beide partijen en vermeld op de offerte/bestelbon.

4. Levering/Afhaling
Het verhuurde materiaal kan naar keuze van de klant:
– opgehaald en/of teruggebracht worden naar onze maatschappelijke zetel binnen de voorgeschreven termijn door de klant
– geleverd worden en/of opgehaald door Party-Truck op het adres aangegeven door de klant

Party-Truck is niet verantwoordelijk voor schade aan het materiaal tijdens het transport wanneer dit wordt uitgevoerd door de klant. De klant verbindt er zich toe, zoals overeengekomen tussen de partijen, het gehuurde materiaal op te halen en terug te brengen op een vooraf afgesproken datum en tijdstip.

5. Km-vergoeding
Wanneer wij de goederen dienen te leveren en/of op te halen is dit GRATIS voor elk event dat wordt gehouden binnen een straal van 20km. Wij hanteren de km-weergave van Google Maps om de afstand te bepalen, te starten van onze maatschappelijke zetel.

Indien het event, volgens Google Maps, verder is gelegen dan 20km hanteren wij een vergoeding van 0.50€/km. Dit zowel voor het leveren als het ophalen van de goederen.

6. Ontvangst verhuurde/gekochte goederen
Wij vragen om het gehuurde materiaal na te kijken bij ontvangst en bij teruggave. Zonder tegenstrijdige geschreven vaststelling wordt het gehuurde materiaal aanzien als toegeleverd, door Party-Truck, in perfecte staat. Het moet worden teruggegeven in dezelfde staat en/of in dezelfde verpakking.

Gekochte goederen zoals plastic borden, bekers, bestek,… worden enkel nagekeken bij ontvangst. Eveneens de exacte hoeveelheden worden nageteld door de klant/koper. Overschotten kunnen worden teruggenomen door Party-truck, doch zonder vergoeding of terugbetaling m.u.v. bestelde wijnen en cava’s én vooraf besproken.

7. Materiaal
Geen enkele wijziging of aanpassing mag aan ons materiaal worden aangebracht. De apparaten mogen slechts gebruikt worden met de door ons bijgeleverde accessoires. Elke nagel, schroef, duimspijker, sticker, schildering,… op het materiaal wordt beschouwd als een vernietiging die wordt gefactureerd.

In samenspraak, en tegen meerprijs, kunnen er speciale magneten (reclame) gemaakt worden dewelke op verschillende locaties kunnen aangebracht worden. Dit dient voorafgaandelijk besproken en goedgekeurd worden door Party-Truck.

De klant verbindt er zich toe het materiaal, ontdaan van alle etensresten en voorafgaandelijk gespoeld, in zijn originele staat terug te geven. Het materiaal wordt samengebracht op één plaats. Tafelhoezen moeten droog zijn, ontdaan van resten en opgevouwen. Elk artikel dat niet opnieuw kan gebruikt worden door brandvlekken, hardnekkig vuil, schimmel,… zal gefactureerd worden aan zijn vervangingswaarde. De reinigingskosten zijn eveneens ten laste van de cliënt.

Kookapparaten, potten, pannen,… moeten ontdaan zijn van vet- en etensresten. De definitieve telling van de artikels gebeurt na reiniging ervan. De truck dient eveneens langs de binnenzijde gepoetst te worden. Indien Party-Truck de eindschoonmaak dient te doen aan de binnenkant, wegens niet nakomen door de klant, rekenen wij hiervoor standaard 80euro aan.

8. Verantwoordelijkheid
De klant is verantwoordelijk voor elke schade aan het gehuurde materiaal, zelfs door het gevolg van kwaadaardig opzet, en dit vanaf de levering tot teruggave aan Party-Truck.

Het materiaal blijft de exclusieve eigendom van Party-Truck en kan in geen enkel geval worden overgedragen. De klant kan in geen enkel geval het materiaal van de verhuurder onderverhuren of uitlenen aan derden.

De verantwoordelijkheid van Party-Truck kan in geen geval worden ingeroepen bij slecht gebruik van het materiaal. De klant is verplicht alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen voor een veilig gebruik van de toestellen (bakplaten, kookvuren, waterkokers,…) die tot brand of brandwonden kunnen leiden.

Party-Truck is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van de nodige vergunningen dewelke nodig zijn voor verkoop op markten, braderijen, (foodtruck)festivals, standplaatsen… Deze dienen aangevraagd en/of verkregen worden door de klant. Eveneens een tijdelijk parkeerverbod en/of verkeersborden moeten door de klant tijdig aangevraagd/voorzien worden. Vraag daarom, indien van toepassing, tijdig een leurderskaart of toelating voor muziek (SABAM) e.d. aan. Informeer bij de organisatie indien het geen privéfeest betreft.

9. Facturatie/annulatie
Indien de klant BTW-plichtig is, moet deze zijn BTW nummer melden bij de bestelling. Op het ogenblik van de in ontvangstname van het materiaal dient de klant ervoor te zorgen dat alle gelden overgemaakt zijn op een correcte manier:
– 50% voorschot, binnen de 7 werkdagen na akkoord van de offerte
– 50% via overschrijving voor aanvang event of cash op dag van het event

In geval deze som niet in zijn totaliteit wordt ontvangen voor aanvang van het event, heeft Party-Truck het recht de levering van het gehuurde materiaal te weigeren.

Indien de klant, na overeenkomst, afziet van de bestelling zal er rekening gehouden worden met volgende opzegtermijnen en de bijhorende kosten:
Dagen tot event / Inhouding % van voorschot :
30 dagen : 0%
15 dagen : 30%
15 tot 7 dagen : 50%
vanaf 6 dagen : 100%
Wanneer de klant recht heeft op een volledig/deel van zijn vooraf betaald voorschot, zal dit worden overgeschreven op diens rekening door Party-Truck.

10. Locatie van event
De klant dient er zelf op toe te zien dat de locatie voldoet aan alle (technische) eisen. Zo moet de klant voldoende ruimte voorzien zodoende de truck/andere materialen op de juiste plaats kunnen gezet en geleverd worden. Ook voldoende ruimte rondom de truck en in de hoogte zijn belangrijk. Het verkoopraam dient geopend te kunnen worden voor gebruik. De klant ontvangt bij de offerte een bijlage met meer uitleg aangaande de technische eisen en afmetingen.

11. Stroomvoorziening
Er dienen 2 stroomkabels/contactdozen voorzien te worden om de party-truck te kunnen voorzien van de nodige stroom. Bij voorkeur van een apart circuit. Party-Truck levert voor de stroomtoevoer 2 kabels (CEE 16A) van 20meter.

12. Betwisting
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Turnhout bevoegd, of de vrederechter van Herentals. 10 dagen na ontvangst van de factuur wordt geen enkele betwisting meer aanvaard.

13. Klachten
Iedere klacht dient gemeld te worden per aangetekend schrijven naar ons, binnen de acht dagen na het opsturen van de factuur.